top of page

Eerste maand huur laten betalen bij ondertekening contract studentenhuisvesting ?


Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet is van toepassing is op alle huurovereenkomsten met betrekking tot studentenhuisvesting afgesloten sedert 1 januari jongstleden. Het decreet bepaalt dat de huurder de huurovereenkomst tot drie maanden vóór de inwerkingtreding ervan kosteloos kan beëindigen. Een lid die sedert 30 jaar studentenkamers verhuurt in Leuven, vreest dat studenten verschillende kamers gaan ‘vastleggen’ en pas 3 maanden voor de inwerkingtreding hun definitieve keuze gaan maken, waardoor veel verhuurders op dat moment het verhuurproces opnieuw zullen moeten opstarten. Hij stelde aan de huisvestingsdienst van de KULeuven de vraag of het, volgens het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet, toegelaten is om bij de ondertekening van het contract de student de eerste maand huur te laten betalen. Het antwoord van de Huisvestingsdienst van de KULeuven Wat duidelijk omschreven staat in het nieuwe Vlaamse huurdecreet, is dat de huurwaarborg pas ten vroegste drie maanden voor de startdatum van de huurovereenkomst betaald dient te worden. Indien u de huurovereenkomsten afsluit ten vroegste drie maanden voor de startdatum ervan, kan u op dat moment de huurwaarborg vragen. Sluit u huurovereenkomsten af vroeger dan drie maanden voor de startdatum ervan, dan kan u op dat moment niet vragen om de huurwaarborg onmiddellijk te betalen. Het decreet bepaalt echter niets omtrent de mogelijkheid tot het vragen van de betaling van de eerste maand huur. Ook over het moment waarop de kosten voor energie, water, telecommunicatie en belasting op tweede verblijven betaald dienen te worden, wordt niets vermeld. Wat betreft het tijdstip van het betalen van de eerste maand huur en de kosten is er juridisch gezien een onderlinge afspraak mogelijk is tussen huurder en verhuurder. Wij als Huisvestingsdienst zijn er, conform de memorie van toelichting, voorstander van om de eerste maand huur pas bij de inwerkingtreding van het contract te vragen en om de kosten voor energie, water, telecommunicatie en belasting op tweede verblijven per maand aan te rekenen. Het lijkt immers niet billijk dat een student-huurders op voorhand een provisie of vaste kost dienen te betalen, terwijl de verhuurder deze kosten zelf nog niet heeft moeten maken. Wij kunnen u echter niet verbieden om met de huurder af te spreken om de eerste maand huur of een deel van de kosten voor energie, water, telecommunicatie en belasting op tweede verblijven te betalen bij ondertekening van de huurovereenkomst. Indien een student-huurder evenwel alsnog beslist om zijn huurovereenkomst vóór de startdatum voortijdig te beëindigen, dienen alle bedragen vanzelfsprekend wel integraal worden terugbetaald. We merken nog op dat de huurder een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur verschuldigd is wanneer de huurovereenkomst minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst beeindigd wordt.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page